logo

O nás

zeny

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Nadačního fondu Dvojka srdcem za rok 2019


Výroční zpráva Nadačního fondu Dvojka srdcem je zpracována správní radou nadačního fondu v souladu s ustanovením § 358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Název:                                                 Nadační fond Dvojka srdcem
Sídlo:                                                   nám. Míru 20, Praha 2, 120 39
Identifikační číslo:                         06787541
Právní forma:                                   nadační fond
Účel nadačního fondu:                 dosahování veřejně prospěšných cílů, a to zejména pomoci potřebným, zejména osobám v tíživé sociální či zdravotní situaci, ohroženým dětem, fyzicky či mentálně handicapovaným, seniorům. Mezi hlavní cíle nadačního fondu patří zejména zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné nebo vzdělávací podpory pro tyto znevýhodněné skupiny či jednotlivce. Účelem nadačního fondu je také shromažďování finančních prostředků pro podporu činnosti nadačního fondu, pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí a ochrana a rozvoj lidských práv, humanitárních hodnot a životního prostředí.
Správní rada:
předseda:                                          Ing. Lucie Pechová
člen:                                                     PhDr. Hana Dostálová
člen:                                                     JUDr. Andrea Horáková, MPA
člen:                                                     Eliška Zemanová
člen:                                                     Ing. Petr Kolář, MBA
Dozorčí rada:
předseda:                                          Ing. Alexandra Udženija
člen:                                                     Mgr. Jana Cagašová
člen:                                                     Jana Pospíšilová

Zakladatel:                                        Městská část Praha 2                   
Rozvahový den:                                               31.12.2019
Datum sestavení účet. závěrky:               21.3.2020
Celková výše vkladu zakladatele při založení nadačního fondu: 500.000,- Kč

 

Zpráva o činnosti


Správní rada nadačního fondu pracovala do 10.1.2019 ve složení: Eliška Zemanová (předseda), PhDr. Hana Dostálová, JUDr. Andrea Horáková, Ing. Lucie Pechová a Ing. Petr Kolář. K 11.1.2019 se stala novou předsedkyní správní rady Ing. Lucie Pechová. Patronkou nadačního fondu je herečka Vinohradského divadla paní Simona Postlerová.
Nadační fond neměl v roce 2019 žádné zaměstnance, veškerá činnost byla vykonávána členy správní rady (případně dobrovolníky).
Úkolem správní rady v roce 2019 bylo zejména zvýšit povědomí o nadačním fondu mezi obyvateli Prahy 2 tak, aby každý občan Prahy 2, který potřebuje pomoc z důvodu nenadálé životní situace, věděl, kam se má obrátit. Dalším dílčím cílem bylo usnadnit dárcům možnost darování (pomocí QR kódu).
V roce 2019 bylo správní radou nadačního fondu projednáno celkem 19 nových žádostí o nadační příspěvek. Schváleno bylo 18 žádostí. Z toho byli 3 senioři z Prahy 2, 3 občané Prahy 2 se zdravotním postižením či právě probíhajícím závažným onemocněním a 12 žádostí rodičů samoživitelů či rodin s nízkými příjmy.
Ze správní radou přiznaných nadačních příspěvků v roce 2019 v celkové výši 185.136,-Kč bylo v témže roce vyplaceno celkem 118.450,- Kč. V plné výši během roku 2019 byl příspěvek vyplacen dvanácti obdarovaným. U šesti obdarovaných plnění ze smlouvy proběhlo či probíhá (taktéž) v následujícím roce.
Nadační příspěvky byly poskytnuty např. na: dětský letní tábor, školní obědy, obědy pro seniory, nezbytné vybavení kuchyně pro rodiče samoživitele, školné v ZUŠ, platby za družinu, školu v přírodě, stěhování.
Dále probíhalo plnění ze smluv o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřených v roce 2018, a to v celkové výši 36.288,-.
V roce 2019 uzavřelo darovací smlouvu s nadačním fondem 5 subjektů na darovanou částku v celkové výši 58.000,- Kč, a to:                
Národní dům – Kulturní dům železničářů, s.r.o.                                              10.000,-
ARTBOTIČ, z.s.                                                                                                                3.000,-
pan Jiří Suchan                                                                                                              20.000,-
Miazu, s.r.o.                                                                                                                    20.000,-
TJ Sokol Praha Královské Vinohrady                                                                     5.000,-
Pomocí veřejné sbírky bylo v roce 2019 pro obyvatele Prahy 2 vybráno celkem 44.200,- Kč (41.400,- Kč darováno adresně pro konkrétního obdarovaného, 2.800,- Kč darováno neadresně). Veškeré prostředky z veřejné sbírky putují v plné výši k obdarovaným. Sbírkový účet je nadále veden u České spořitelny, a.s.

Akce (s účastí) nadačního fondu v roce 2019

Dne 4.9.2019 se nadační fond účastnil Psího dnu na nám. Míru. Pejskaři z Prahy 2 svou sdílností totiž velmi pomáhají šířit informaci o pomoci nabízené nadačním fondem mezi svými sousedy.
Děkujeme Vám, pejskaři!


Dne 6.11.2019 ve spolupráci s Novoměstskou radnicí, paní Jitkou Bláhovou a dalšími proběhl první benefiční koncert nadačního fondu, na kterém vystoupil houslista Jaroslav Svěcený, klavíristka Lucie Tóth, patronka nadačního fondu Simona Postlerová a žáci ze ZUŠ Ilji Hurníka (mezi nimi i žáci podpoření nadačním fondem). Moderace večera se ujal Josef Mádle. Výtěžek poputuje na další vzdělávání žáků ZUŠ Ilji Hurníka v hudebních oborech a k dalším potřebným obyvatelům Prahy 2. Koncert se mohl uskutečnit díky účelovým darům pana Jiřího Suchana (provozovatel Cukrárny Vanille na nám. Míru) a společnosti Miazu, s.r.o. (provozovatel Prosekárny ve Slezské ulici).Třetí adventní neděli 15.12.2019 se nadační fond prezentoval na vánočních trzích na náměstí Míru, a to u obrovského stánku ve tvaru srdce.

 

Zpráva o hospodaření – účetní závěrka

Účetní závěrka včetně Přiznání k dani z příjmů právnických osob za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 tvoří přílohu Výroční zprávy.

Správnost údajů v této účetní závěrce potvrzují členové správní rady svými podpisy.
V Praze dne 17. 6. 2020


-------------------------                    --------------------------                      ------------------------
Ing. Lucie Pechová             JUDr. Andrea Horáková, MPA          PhDr. Hana Dostálová


-------------------------                                     --------------------------                                  
Ing. Petr Kolář, MBA                                 Eliška Zemanová                                            

Dozorčí rada nadačního fondu provedla kontrolu účetnictví.

V Praze dne ____ 2020

-------------------------                        --------------------------                    ------------------------
Ing. Alexandra Udženija             Mgr. Jana Cagašová                  Jana Pospíšilová

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Nadačního fondu Dvojka srdcem za rok 2018


Výroční zpráva Nadačního fondu Dvojka srdcem je zpracována správní radou nadačního fondu v souladu s ustanovením § 358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Datum zápisu:                                 22. 1. 2018
Název:                                              Nadační fond Dvojka srdcem
Sídlo:                                                nám. Míru 20, Praha 2, 120 39
Identifikační číslo:                         06787541
Právní forma:                                  nadační fond
Účel nadačního fondu:                dosahování veřejně prospěšných cílů, a to zejména pomoci potřebným, zejména osobám v tíživé sociální či zdravotní situaci, ohroženým dětem, fyzicky či mentálně handicapovaným, seniorům. Mezi hlavní cíle nadačního fondu patří zejména zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné nebo vzdělávací podpory pro tyto znevýhodněné skupiny či jednotlivce. Účelem nadačního fondu je také shromažďování finančních prostředků pro podporu činnosti nadačního fondu, pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí a ochrana a rozvoj lidských práv, humanitárních hodnot a životního prostředí.
Správní rada:
předseda:                                         Bc. Lucie Pechová
člen:                                                  PhDr. Hana Dostálová
člen:                                                  JUDr. Andrea Horáková, MPA
člen:                                                  Eliška Zemanová
člen:                                                  Ing. Petr Kolář, MBA
Dozorčí rada:
předseda:                                         Ing. Alexandra Udženija
člen:                                                  Mgr. Jana Cagašová
člen:                                                  Jana Pospíšilová

Zakladatel:                                        Městská část Praha 2                   
Nadační kapitál:                                            500 000,- Kč
Rozvahový den:                                            31.12.2018
Datum sestavení účet. závěrky:               19.3.2019

 

Zpráva o činnosti


Správní rada nadačního fondu začala pracovat ve složení: Eliška Zemanová (předseda), PhDr. Hana Dostálová, Mgr. Marta Konvičková, Mgr. Alena Pešková a Ing. Petr Kolář.
Patronkou nadačního fondu je herečka Vinohradského divadla paní Simona Postlerová.
Nadační fond neměl v roce 2018 žádné zaměstnance, veškerá činnost byla vykonávána členy správní rady.
Úkolem správní rady (první správní rady od založení) bylo v 1. čtvrtletí roku 2018 zejména připravit systém fungování pro další období, tj. např. vyhlášení veřejné sbírky, zajištění prezentace na webových stránkách, příprava formulářů žádostí.
V roce 2018 bylo nadačnímu fondu doručeno celkem 14 žádostí o nadační příspěvek. Z toho bylo 7 seniorů z Prahy 2, 1 občan Prahy 2 se zdravotním postižením a 6 žádostí rodičů samoživitelů.
Ze správní radou přiznaných nadačních příspěvků v roce 2018 v celkové výši 120.584,-Kč bylo v roce 2018 vyplaceno celkem 98.140,- Kč. V plné výši byl příspěvek vyplacen devíti obdarovaným. U dvou obdarovaných plnění ze smlouvy proběhlo či probíhá (taktéž) v následujícím roce (částka 14.944,- Kč). U jednoho příjemce nemohlo dojít k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z důvodu dlouhodobé hospitalizace (částka 3.000,- Kč). U jednoho schváleného nadačního příspěvku nedošlo ke splnění podmínek ze strany příjemce daru (částka 4.500,- Kč).
Nadační příspěvky byly poskytnuty např. na: dětský letní tábor, polohovací postel pro seniora, školní obědy, obědy pro seniora, kočárek, dopravu nábytku.
V roce 2018 uzavřely darovací smlouvu s nadačním fondem 4 subjekty na darovanou částku v celkové výši 116 000,- Kč, a to:             
Gordic, spol. s r.o.                                                                                                   50.000,-
TRV, s.r.o. (provozovatel tělocvičny SpartanGym)                                           50.000,-
IBRS - International Business and Research Services s.r.o.                           12.000,-
Red Square, s.r.o.                                                                                                    4.000,-

Ke dni 9. 3. 2018 nadační fond vyhlásil veřejnou sbírku pod označením pomoc a podpora osob městské části Praha 2. Pomocí veřejné sbírky bylo v roce 2018 pro obyvatele Prahy 2 vybráno celkem 44.001,- Kč (28.801,- Kč darováno adresně pro konkrétního obdarovaného, 15.200,- Kč darováno neadresně). Veškeré prostředky z veřejné sbírky putují v plné výši k potřebným obyvatelům Prahy 2. Sbírkový účet je veden u České spořitelny, a.s.

Zpráva o hospodaření – účetní závěrka


Účetní závěrka včetně Přiznání k dani z příjmů právnických osob za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 tvoří přílohu Výroční zprávy.


Správnost údajů v této účetní závěrce potvrzují členové správní rady svými podpisy.
V Praze dne 31. 5. 2019


-------------------------                                   --------------------------                                  ------------------------
Bc. Lucie Pechová                                         JUDr. Andrea Horáková, MPA                    PhDr. Hana Dostálová


-------------------------                                 --------------------------                                    
Ing. Petr Kolář, MBA                                    Eliška Zemanová                                          Dozorčí rada nadačního fondu provedla kontrolu účetnictví.

V Praze dne ____ 2019

-------------------------                                   --------------------------                                 ------------------------
Ing. Alexandra Udženija                              Mgr. Jana Cagašová                                     Jana Pospíšilová

 
Příloha k výroční zprávě
Celkem367 442 Kč
300,- 21.03.2022 Dárce
500,- 19.03.2022 Dárce
500,- 19.03.2022 Dárce
500,- 19.03.2022 Dárce
200,- 19.03.2022 Dárce
500,- 19.03.2022 Dárce
2 000,- 19.03.2022 Dárce
500,- 17.03.2022 Dárce
5 000,- 17.03.2022 Dárce
1 500,- 16.03.2022 Dárce
200,- 15.03.2022 Dárce
1 000,- 14.03.2022 Dárce
1 000,- 14.03.2022 Dárce
300,- 12.03.2022 Dárce
1 000,- 11.03.2022 Dárce
2 000,- 11.03.2022 Dárce
1 000,- 10.03.2022 Dárce
1 000,- 10.03.2022 Dárce
1 000,- 07.03.2022 Dárce
20 000,- 07.03.2022 Dárce
2 000,- 07.03.2022 Dárce
10 000,- 07.03.2022 Dárce
10 000,- 04.03.2022 Jan Korseska
40 000,- 03.03.2022 Symbio Digital s.r.o.
10 000,- 03.03.2022 Ing. arch. Martin Žižka
1 000,- 02.03.2022 Lenka Mottlová
10 000,- 02.03.2022 Dárce
5 000,- 01.03.2022 Dárce
2 000,- 01.03.2022 Dárce
2 000,- 01.03.2022 Dárce
5 000,- 28.02.2022 Michal Zuna
1 000,- 28.02.2022 Dárce
1 000,- 28.02.2022 Dárce
2 000,- 07.01.2021 dárce
2 000,- 31.12.2020 EZ
3 000,- 30.12.2020 dárce
3 000,- 28.12.2020 dárce
300,- 23.12.2020 dárce
500,- 10.12.2020 dárce
1 000,- 25.11.2020 Jana Bernášková
1 500,- 14.07.2020 Jeník B.
2 000,- 22.05.2020 dárce
2 000,- 15.05.2020 dárce
2 000,- 12.05.2020 dárce
2 500,- 11.05.2020 R K
1 500,- 30.04.2020 M. Bromová
5 000,- 29.04.2020 Eliška Zemanová
2 000,- 28.04.2020 Martin Přikryl
2 101,- 28.04.2020 Péťa G.
3 000,- 23.04.2020 kolektiv OSA-ODE ÚMČ Praha 2
1 000,- 23.04.2020 Barbora Pletková
1 000,- 22.04.2020 Michael Hawryluk
1 000,- 22.04.2020 Martin Libruška
2 000,- 22.04.2020 Lucie Pechová
2 000,- 21.04.2020 Simona Müllerová
500,- 21.04.2020 Michaela Hrušková
15 000,- 21.04.2020 Alexandra Udženija
1 000,- 21.04.2020 dárce
8 000,- 20.04.2020 Michal Zuna
2 000,- 20.04.2020 Josef Gál
500,- 20.04.2020 Irena Vychopeňová
1 000,- 20.04.2020 Irena Princová
500,- 20.04.2020 Lenka Mottlová
5 000,- 17.04.2020 Andrea Horáková
2 000,- 17.04.2020 Eva Klímová
1 000,- 17.04.2020 Andrea Zoulová
1 500,- 17.04.2020 Jeník B.
2 000,- 16.04.2020 Jaroslav Martin
10 000,- 16.04.2020 Michal Kopecký
1 000,- 16.04.2020 dárce
5 000,- 15.04.2020 dárce
2 000,- 15.04.2020 dárce
5 000,- 14.04.2020 Renata Kašická
3 000,- 14.04.2020 dárce
500,- 14.04.2020 dárce
7 000,- 08.04.2020 Otto Schwarz
15 000,- 02.04.2020 Jan Korseska
340,- 11.03.2020 Filip Balcárek
1 500,- 19.02.2020 Péťa G.
1 500,- 19.02.2020 Jan Bureš
5 400,- 07.01.2020 Tereza Blehová
500,- 07.01.2020 Marie Kostelecká
300,- 06.01.2020 Dárce
2 000,- 13.12.2019 Jana Bernášková
500,- 13.12.2019 Dárce
500,- 10.12.2019 Dárce
400,- 09.12.2019 Dárce
1 000,- 06.12.2019 dárce
300,- 06.12.2019 Dárce
1 000,- 28.11.2019 dárce
100,- 23.11.2019 dárce
500,- 15.11.2019 dárce
200,- 14.11.2019 dárce
1 000,- 12.11.2019 Dárce
300,- 08.11.2019 Dárce
2 000,- 06.11.2019 Dárce
1 500,- 05.11.2019 Dárce
1 000,- 26.10.2019 Jitka Ottová
500,- 22.10.2019 Lenka Mottlová
200,- 17.10.2019 Renata Lintnerová
1 000,- 09.08.2019 Dárce
400,- 25.07.2019 Dárce
2 000,- 16.07.2019 Maxik a Aida Burchardt
400,- 15.07.2019 Jan Feit
200,- 15.07.2019 Jan Feit
2 000,- 12.07.2019 Lucie Pechová
500,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
500,- 10.07.2019 dárce
3 000,- 09.07.2019 Klára Hájková
2 000,- 09.07.2019 dárce
500,- 09.07.2019 dárce
500,- 17.06.2019 dárce
500,- 17.05.2019 dárce
2 000,- 26.04.2019 Andrea Horáková
1 000,- 26.04.2019 Andrea Horáková
500,- 11.04.2019 Dárce
3 000,- 10.04.2019 Lucie Pechová
1 000,- 10.04.2019 May Khalife
500,- 05.04.2019 Dárce
1 000,- 04.04.2019 Dárce
1 000,- 04.04.2019 Dárce
200,- 26.02.2019 Milan Vávra
1 000,- 06.02.2019 Vendula Zajícová
500,- 06.02.2019 Mirka Zittová
500,- 06.02.2019 Katarina Korzova
1 000,- 06.02.2019 Robert Lauda
300,- 05.02.2019 Hana Bojková
300,- 04.02.2019 Alena Zdráhalová
1 000,- 04.02.2019 Lucie Pechová
300,- 21.01.2019 Tomáš F
200,- 11.01.2019 dárce
2 000,- 09.01.2019 Lucie Pechová
1 500,- 21.12.2018 Jeník B.
1 500,- 21.12.2018 Péťa G.
1 501,- 21.12.2018 Míša P.
12 500,- 07.12.2018 soudci Obvodního soudu pro Prahu 2
10 000,- 17.10.2018 anonymní dárce
3 000,- 08.10.2018 Lucie Pechová
1 000,- 08.10.2018 Jan Čeřovský
300,- 25.09.2018 anonymní dárce
200,- 21.09.2018 anonymní dárce
1 000,- 17.09.2018 Robert Lauda
1 500,- 13.09.2018 Martina K.
1 000,- 22.08.2018 Eliška Z.
5 000,- 13.07.2018 Jan Korseska
2 000,- 30.04.2018 Martin Ž.
800,- 19.04.2018 Lukáš, Lucka, Kačenka a Kristinka
1 000,- 19.04.2018 Lenka Mottlová

Zakladatel nadačního fondu
zakladatel

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

Národní  dům na VinohradechSpartan GymIBRS - International Business & Research Services s.r.o.