logo

Darovací podmínky

Pravidla poskytnutí a použití příspěvků shromažďovaných v rámci veřejné sbírky


Naplňování cíle, pro který byl Nadační fond Dvojka srdcem založen, můžete podpořit poskytnutím příspěvku v rámci veřejné sbírky.

Článek 1
Poskytnutí příspěvku
 1. Příspěvek, ve Vámi zvolené výši, je možné poskytnout bezhotovostním převodem na účet veřejné sbírky. Účet veřejné sbírky číslo 5298268319/0800, který je veden u České spořitelny, a. s.  Magistrát hlavního města Prahy osvědčil nadačnímu fondu oznámení o konání veřejné sbírky dne 3. 2018 pod č. j. 338306/2018.
 2. O Vašem úmyslu poskytnout nadačnímu fondu příspěvek nás můžete předem informovat prostřednictvím registračního formuláře dárce na našich internetových stránkách, kdy si současně s platbou můžete vyžádat uveřejnění informací o tom, že jste příspěvek poskytli, na internetových stránkách nadačního fondu, a zaslání potvrzení pro daňové účely.  
 3. Své přání ohledně využití Vašeho příspěvku ve prospěch konkrétního prezentovaného příběhu zveřejněného na internetových stránkách nadačního fondu vyjádříte využitím čísla tohoto projektu coby variabilního symbolu při platbě.
 4. Využití Vašeho příspěvku ve prospěch klientů je nadačním fondem garantováno také, pokud příspěvek zašlete na sbírkový účet bez využití variabilního symbolu. V tomto případě však ponecháváte na správní radě nadačního fondu, aby konkrétního klienta, v jehož prospěch bude Váš příspěvek použit, určila svým rozhodnutím. 
 5. Na internetových stránkách nadačního fondu jsou údaje o příspěvcích shromážděných ve prospěch jednotlivých klientů pravidelně aktualizovány podle informací z výpisu z bankovního účtu.
 6. Jestliže využijete formuláře dárce na internetových stránkách nadačního fondu, může být Vaše jméno a příjmení spolu s výší poskytnutého příspěvku s Vaším souhlasem zveřejněny na internetových stránkách nadačního fondu v seznamu dárců u příběhu klienta, kterého jste se rozhodli podpořit, a také v seznamu aktuálních příspěvků.  
 7. Prostřednictvím formuláře na webových stránkách můžete nadační fond požádat také o vydání potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Vystavení potvrzení je možné pouze, pokud jste nadačnímu fondu sdělili Vaše úplné identifikační údaje.
 8. Pokud byste žádali o souhrnné potvrzení pro daňové účely ve vztahu k několika poskytnutým příspěvkům, bude nezbytné každou z Vašich předchozích plateb specifikovat vždy výší příspěvku, datem zaslání platby, uvedením účtu, z něhož byl příspěvek poskytnut, a případně variabilního symbolu, který jste při platbě využili.
 9. Nadační fond zašle vyžádané potvrzení zpravidla do 30 dnů. V případě žádosti o souhrnné potvrzení bude takové potvrzení vystaveno bez zbytečného odkladu po prověření v žádosti uvedených plateb příspěvků.
 10. Potvrzení bude nadačním fondem vydáváno a zasíláno zpravidla v listinné podobě. Chcete-li potvrzení zaslat v listinné podobě, můžete tento požadavek uvést ve formuláři dárce.


Článek 2
Využití příspěvků
 1. Kontrolu využití poskytnutých příspěvků provádí v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, každoročně Magistrát hlavního města Prahy, kterému nadační fond předkládá vyúčtování.
 2. Pokud jste využitím variabilního symbolu při platbě projevili přání týkající se použití Vámi poskytnutého příspěvku na konkrétní účel (adresný příspěvek), bude nadační fond toto určení respektovat a Váš příspěvek bude klientovi poskytnut v celé výši.
 3. Nadační fond klientům, kterým umožní s jejich příběhem oslovit veřejnost, negarantuje dosažení potřebné cílové částky.
 4. K navýšení podpory klientů, jejichž příběhy byly uveřejněny na webových stránkách nadačního fondu, mohou být po rozhodnutí správní rady nadačního fondu využity také prostředky ze shromážděných neadresných příspěvků (příspěvků poskytnutých bez variabilního symbolu, který identifikuje zveřejněný příběh konkrétního klienta).
 5. Nebude-li ve lhůtě původně stanovené pro prezentaci záměru klienta vybrána potřebná cílová částka, může být prezentace příběhu pro dohodě nadačního fondu a klienta prodloužena.
 6. Jestliže by na pro některého klienta bylo vybráno více, než kolik činí stanovená cílová částka, je správní rada nadačního fondu oprávněna rozhodnout o využití částky převyšující cílovou částku pro podporu žádosti jiného klienta zpravidla tak, aby se jednalo o záměr co nejbližší podmínkám původně preferovaného příběhu.
 7. K uveřejněnému příběhu klienta nadačního fondu budou připisovány příspěvky přijaté s příslušným variabilním symbolem ještě ve lhůtě 14 dnů po datu oznámení ukončení prezentace jeho příběhu na internetových stránkách nadačního fondu. O využití později přijatých příspěvků, které přesáhnou cílovou částku, ve prospěch jiného klienta nadačního fondu je oprávněna rozhodnout správní rada nadačního fondu.
 8. Neadresné příspěvky mohou být v souladu s účelem nadačního fondu využity i k podpoře dalších klientů, u nichž s ohledem na jejich životní situace nebude zveřejnění jejich příběhu možné či vhodné.

Článek 3
Vrácení příspěvku
 1. Správní rada může ze závažných důvodů rozhodnout o vrácení platby připsané na sbírkový účet.
 2. Nadační fond vrátí poskytnuté finanční prostředky na bankovní účet, ze kterého byla platba odeslána. Dárce nemá nárok na úroky, přirostlé v době od poskytnutí příspěvku do jeho vrácení.


Článek 4
Ochrana osobních údajů
Podle zákona o veřejných sbírkách může nadační fond osobní údaje přispěvatelů zveřejňovat či poskytovat pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo jestliže s tím osoby, které poskytly příspěvek, předem vyslovily souhlas. V souvislosti s poskytnutím příspěvku budou Vaše osobní údaje v rozsahu, který je zmíněn výše, zveřejněny na internetových stránkách nadačního fondu pouze, pokud k tomu udělíte souhlas, což můžete učinit prostřednitvím formuláře dárce dostupného na internetových stránkách nadačního fondu..Článek 5
Konáním veřejné sbírky není vyloučena možnost podpořit naplňování účelu, pro který byl nadační fond založen, darem a uzavření darovací smlouvy za dohodnutých podmínek.

 
Celkem367 442 Kč
300,- 21.03.2022 Dárce
500,- 19.03.2022 Dárce
500,- 19.03.2022 Dárce
500,- 19.03.2022 Dárce
200,- 19.03.2022 Dárce
500,- 19.03.2022 Dárce
2 000,- 19.03.2022 Dárce
500,- 17.03.2022 Dárce
5 000,- 17.03.2022 Dárce
1 500,- 16.03.2022 Dárce
200,- 15.03.2022 Dárce
1 000,- 14.03.2022 Dárce
1 000,- 14.03.2022 Dárce
300,- 12.03.2022 Dárce
1 000,- 11.03.2022 Dárce
2 000,- 11.03.2022 Dárce
1 000,- 10.03.2022 Dárce
1 000,- 10.03.2022 Dárce
1 000,- 07.03.2022 Dárce
20 000,- 07.03.2022 Dárce
2 000,- 07.03.2022 Dárce
10 000,- 07.03.2022 Dárce
10 000,- 04.03.2022 Jan Korseska
40 000,- 03.03.2022 Symbio Digital s.r.o.
10 000,- 03.03.2022 Ing. arch. Martin Žižka
1 000,- 02.03.2022 Lenka Mottlová
10 000,- 02.03.2022 Dárce
5 000,- 01.03.2022 Dárce
2 000,- 01.03.2022 Dárce
2 000,- 01.03.2022 Dárce
5 000,- 28.02.2022 Michal Zuna
1 000,- 28.02.2022 Dárce
1 000,- 28.02.2022 Dárce
2 000,- 07.01.2021 dárce
2 000,- 31.12.2020 EZ
3 000,- 30.12.2020 dárce
3 000,- 28.12.2020 dárce
300,- 23.12.2020 dárce
500,- 10.12.2020 dárce
1 000,- 25.11.2020 Jana Bernášková
1 500,- 14.07.2020 Jeník B.
2 000,- 22.05.2020 dárce
2 000,- 15.05.2020 dárce
2 000,- 12.05.2020 dárce
2 500,- 11.05.2020 R K
1 500,- 30.04.2020 M. Bromová
5 000,- 29.04.2020 Eliška Zemanová
2 000,- 28.04.2020 Martin Přikryl
2 101,- 28.04.2020 Péťa G.
3 000,- 23.04.2020 kolektiv OSA-ODE ÚMČ Praha 2
1 000,- 23.04.2020 Barbora Pletková
1 000,- 22.04.2020 Michael Hawryluk
1 000,- 22.04.2020 Martin Libruška
2 000,- 22.04.2020 Lucie Pechová
2 000,- 21.04.2020 Simona Müllerová
500,- 21.04.2020 Michaela Hrušková
15 000,- 21.04.2020 Alexandra Udženija
1 000,- 21.04.2020 dárce
8 000,- 20.04.2020 Michal Zuna
2 000,- 20.04.2020 Josef Gál
500,- 20.04.2020 Irena Vychopeňová
1 000,- 20.04.2020 Irena Princová
500,- 20.04.2020 Lenka Mottlová
5 000,- 17.04.2020 Andrea Horáková
2 000,- 17.04.2020 Eva Klímová
1 000,- 17.04.2020 Andrea Zoulová
1 500,- 17.04.2020 Jeník B.
2 000,- 16.04.2020 Jaroslav Martin
10 000,- 16.04.2020 Michal Kopecký
1 000,- 16.04.2020 dárce
5 000,- 15.04.2020 dárce
2 000,- 15.04.2020 dárce
5 000,- 14.04.2020 Renata Kašická
3 000,- 14.04.2020 dárce
500,- 14.04.2020 dárce
7 000,- 08.04.2020 Otto Schwarz
15 000,- 02.04.2020 Jan Korseska
340,- 11.03.2020 Filip Balcárek
1 500,- 19.02.2020 Péťa G.
1 500,- 19.02.2020 Jan Bureš
5 400,- 07.01.2020 Tereza Blehová
500,- 07.01.2020 Marie Kostelecká
300,- 06.01.2020 Dárce
2 000,- 13.12.2019 Jana Bernášková
500,- 13.12.2019 Dárce
500,- 10.12.2019 Dárce
400,- 09.12.2019 Dárce
1 000,- 06.12.2019 dárce
300,- 06.12.2019 Dárce
1 000,- 28.11.2019 dárce
100,- 23.11.2019 dárce
500,- 15.11.2019 dárce
200,- 14.11.2019 dárce
1 000,- 12.11.2019 Dárce
300,- 08.11.2019 Dárce
2 000,- 06.11.2019 Dárce
1 500,- 05.11.2019 Dárce
1 000,- 26.10.2019 Jitka Ottová
500,- 22.10.2019 Lenka Mottlová
200,- 17.10.2019 Renata Lintnerová
1 000,- 09.08.2019 Dárce
400,- 25.07.2019 Dárce
2 000,- 16.07.2019 Maxik a Aida Burchardt
400,- 15.07.2019 Jan Feit
200,- 15.07.2019 Jan Feit
2 000,- 12.07.2019 Lucie Pechová
500,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
500,- 10.07.2019 dárce
3 000,- 09.07.2019 Klára Hájková
2 000,- 09.07.2019 dárce
500,- 09.07.2019 dárce
500,- 17.06.2019 dárce
500,- 17.05.2019 dárce
2 000,- 26.04.2019 Andrea Horáková
1 000,- 26.04.2019 Andrea Horáková
500,- 11.04.2019 Dárce
3 000,- 10.04.2019 Lucie Pechová
1 000,- 10.04.2019 May Khalife
500,- 05.04.2019 Dárce
1 000,- 04.04.2019 Dárce
1 000,- 04.04.2019 Dárce
200,- 26.02.2019 Milan Vávra
1 000,- 06.02.2019 Vendula Zajícová
500,- 06.02.2019 Mirka Zittová
500,- 06.02.2019 Katarina Korzova
1 000,- 06.02.2019 Robert Lauda
300,- 05.02.2019 Hana Bojková
300,- 04.02.2019 Alena Zdráhalová
1 000,- 04.02.2019 Lucie Pechová
300,- 21.01.2019 Tomáš F
200,- 11.01.2019 dárce
2 000,- 09.01.2019 Lucie Pechová
1 500,- 21.12.2018 Jeník B.
1 500,- 21.12.2018 Péťa G.
1 501,- 21.12.2018 Míša P.
12 500,- 07.12.2018 soudci Obvodního soudu pro Prahu 2
10 000,- 17.10.2018 anonymní dárce
3 000,- 08.10.2018 Lucie Pechová
1 000,- 08.10.2018 Jan Čeřovský
300,- 25.09.2018 anonymní dárce
200,- 21.09.2018 anonymní dárce
1 000,- 17.09.2018 Robert Lauda
1 500,- 13.09.2018 Martina K.
1 000,- 22.08.2018 Eliška Z.
5 000,- 13.07.2018 Jan Korseska
2 000,- 30.04.2018 Martin Ž.
800,- 19.04.2018 Lukáš, Lucka, Kačenka a Kristinka
1 000,- 19.04.2018 Lenka Mottlová

Zakladatel nadačního fondu
zakladatel

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

Národní dům na VinohradechSpartan GymIBRS - International Business & Research Services s.r.o.