Zpět

Daňová uznatelnost

Daň z příjmů fyzických osob

Podle § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč.

V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.

Daň z příjmů právnických osob

Podle § 20 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč.

V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.

Nabízíme Vám možnost požádat o zaslání potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely prostřednictvím formuláře dárce dostupného na internetových stránkách nadačního fondu.

Žádáte-li o potvrzení, je nezbytné vyplnit Vaše úplné identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, nebo jméno, příjmení případně odlišující dodatek, nebo název, identifikační číslo a sídlo podnikatele).

Nadační fond potvrzení zpracovává primárně v listinné podobě. Přejete-li si potvrzení zaslat v elektronické podobě ve formátu PDF, nezapomeňte vyplnit také kontaktní údaje o e-mailové adrese či datové schránce, kam má být potvrzení zasláno.

Jestliže byste potřebovali vystavit souhrnné potvrzení, uveďte ve formuláři také bližší údaje o Vašich dřívějších platbách, tj. částku příspěvku, číslo účtu, ze kterého byl příspěvek poskytnut, variabilní symbol platby a datum zaslání platby.