Zpět

Darovací podmínky

Pravidla poskytnutí a použití příspěvků shromažďovaných v rámci veřejné sbírky. Naplňování cíle, pro který byl Nadační fond Dvojka srdcem založen, můžete podpořit poskytnutím příspěvku v rámci veřejné sbírky.

Článek 1

Poskytnutí příspěvku

Příspěvek, ve Vámi zvolené výši, je možné poskytnout bezhotovostním převodem na účet veřejné sbírky. Účet veřejné sbírky číslo 5298268319/0800, který je veden u České spořitelny, a. s. Magistrát hlavního města Prahy osvědčil nadačnímu fondu oznámení o konání veřejné sbírky dne 3. 2018 pod č. j. 338306/2018.

O Vašem úmyslu poskytnout nadačnímu fondu příspěvek nás můžete předem informovat prostřednictvím registračního formuláře dárce na našich internetových stránkách, kdy si současně s platbou můžete vyžádat uveřejnění informací o tom, že jste příspěvek poskytli, na internetových stránkách nadačního fondu, a zaslání potvrzení pro daňové účely.

Své přání ohledně využití Vašeho příspěvku ve prospěch konkrétního prezentovaného příběhu zveřejněného na internetových stránkách nadačního fondu vyjádříte využitím čísla tohoto projektu coby variabilního symbolu při platbě.

Využití Vašeho příspěvku ve prospěch klientů je nadačním fondem garantováno také, pokud příspěvek zašlete na sbírkový účet bez využití variabilního symbolu. V tomto případě však ponecháváte na správní radě nadačního fondu, aby konkrétního klienta, v jehož prospěch bude Váš příspěvek použit, určila svým rozhodnutím.

Na internetových stránkách nadačního fondu jsou údaje o příspěvcích shromážděných ve prospěch jednotlivých klientů pravidelně aktualizovány podle informací z výpisu z bankovního účtu.

Jestliže využijete formuláře dárce na internetových stránkách nadačního fondu, může být Vaše jméno a příjmení spolu s výší poskytnutého příspěvku s Vaším souhlasem zveřejněny na internetových stránkách nadačního fondu v seznamu dárců u příběhu klienta, kterého jste se rozhodli podpořit, a také v seznamu aktuálních příspěvků.

Prostřednictvím formuláře na webových stránkách můžete nadační fond požádat také o vydání potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Vystavení potvrzení je možné pouze, pokud jste nadačnímu fondu sdělili Vaše úplné identifikační údaje.

Pokud byste žádali o souhrnné potvrzení pro daňové účely ve vztahu k několika poskytnutým příspěvkům, bude nezbytné každou z Vašich předchozích plateb specifikovat vždy výší příspěvku, datem zaslání platby, uvedením účtu, z něhož byl příspěvek poskytnut, a případně variabilního symbolu, který jste při platbě využili.

Nadační fond zašle vyžádané potvrzení zpravidla do 30 dnů. V případě žádosti o souhrnné potvrzení bude takové potvrzení vystaveno bez zbytečného odkladu po prověření v žádosti uvedených plateb příspěvků.

Potvrzení bude nadačním fondem vydáváno a zasíláno zpravidla v listinné podobě. Chcete-li potvrzení zaslat v listinné podobě, můžete tento požadavek uvést ve formuláři dárce.

Článek 2

Využití příspěvků

Kontrolu využití poskytnutých příspěvků provádí v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, každoročně Magistrát hlavního města Prahy, kterému nadační fond předkládá vyúčtování.

Pokud jste využitím variabilního symbolu při platbě projevili přání týkající se použití Vámi poskytnutého příspěvku na konkrétní účel (adresný příspěvek), bude nadační fond toto určení respektovat a Váš příspěvek bude klientovi poskytnut v celé výši.

Nadační fond klientům, kterým umožní s jejich příběhem oslovit veřejnost, negarantuje dosažení potřebné cílové částky.

K navýšení podpory klientů, jejichž příběhy byly uveřejněny na webových stránkách nadačního fondu, mohou být po rozhodnutí správní rady nadačního fondu využity také prostředky ze shromážděných neadresných příspěvků (příspěvků poskytnutých bez variabilního symbolu, který identifikuje zveřejněný příběh konkrétního klienta).

Nebude-li ve lhůtě původně stanovené pro prezentaci záměru klienta vybrána potřebná cílová částka, může být prezentace příběhu pro dohodě nadačního fondu a klienta prodloužena.

Jestliže by na pro některého klienta bylo vybráno více, než kolik činí stanovená cílová částka, je správní rada nadačního fondu oprávněna rozhodnout o využití částky převyšující cílovou částku pro podporu žádosti jiného klienta zpravidla tak, aby se jednalo o záměr co nejbližší podmínkám původně preferovaného příběhu.

K uveřejněnému příběhu klienta nadačního fondu budou připisovány příspěvky přijaté s příslušným variabilním symbolem ještě ve lhůtě 14 dnů po datu oznámení ukončení prezentace jeho příběhu na internetových stránkách nadačního fondu. O využití později přijatých příspěvků, které přesáhnou cílovou částku, ve prospěch jiného klienta nadačního fondu je oprávněna rozhodnout správní rada nadačního fondu.

Neadresné příspěvky mohou být v souladu s účelem nadačního fondu využity i k podpoře dalších klientů, u nichž s ohledem na jejich životní situace nebude zveřejnění jejich příběhu možné či vhodné.

Článek 3

Vrácení příspěvku

Správní rada může ze závažných důvodů rozhodnout o vrácení platby připsané na sbírkový účet.

Nadační fond vrátí poskytnuté finanční prostředky na bankovní účet, ze kterého byla platba odeslána. Dárce nemá nárok na úroky, přirostlé v době od poskytnutí příspěvku do jeho vrácení.

Článek 4

Ochrana osobních údajů

Podle zákona o veřejných sbírkách může nadační fond osobní údaje přispěvatelů zveřejňovat či poskytovat pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo jestliže s tím osoby, které poskytly příspěvek, předem vyslovily souhlas. V souvislosti s poskytnutím příspěvku budou Vaše osobní údaje v rozsahu, který je zmíněn výše, zveřejněny na internetových stránkách nadačního fondu pouze, pokud k tomu udělíte souhlas, což můžete učinit prostřednitvím formuláře dárce dostupného na internetových stránkách nadačního fondu..

Článek 5

Konáním veřejné sbírky není vyloučena možnost podpořit naplňování účelu, pro který byl nadační fond založen, darem a uzavření darovací smlouvy za dohodnutých podmínek.